ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

Ukratko

ISO 37001:2016 Sistemi menadžmenta protiv mita navodi seriju mera koje treba da pomognu organizaciji da spreče, uoče i sprovode mere protiv mita i korupcije. Ovo uključuje usvajanje antikorupcine politike, imenovanje osobe koja će biti zadužena da prati antikorupcionu usaglašenost, obuke , procene rizika i due dilligence projekata i poslovnih saradnika, kao i implementaciju finansijskih i komercijalnih kontrola uključujući procedure za izveštavanje i istraživanje

Opis

ISO 37001 je izrađen da bi pomogao vašoj organizaciji da implementira antikorupcioni sistem menadžmenta, ili da poboljša kontrole koje već imate. Pomaže smanjenju rizika od mita i korupcije i može da demonstrira zainteresovanim stranama da poslujete u skladu sa međunarodno priznatom dobrom antikorupcionom praksom. ISO 37001 može da koristi bilo koja organizacija, velika ili mala, bez obzira da li je iz javnog, privatnog ili nevladinog sektora, uključujući i zemlju poslovanja. Radi se o fleksibilnom alatu koji može biti prilagođen u veličini i prirodi organizacije, kao i korupcionim rizicima sa kojima se sreće.

Sertifikovane organizacije se mogu promovisati kao nosioci sertifikata u njihovim promotivnim materjalima i mogu koristiti logo sertifikata URS bez naknade.

Zašto ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita?
  • Sertifikacija standarda ISO 37001 omogućava vam da zaštitite integritet svoje organizacije, tako što:
  • otvara vašu organizaciju za spoljni nadzor efektivnosti vaših antikorupcionih politika i procesa
  • poboljšava saradnju sa zainteresovanim stranama prilikom praćenja i upravljanja rizicima u vašoj organizaciji i lancu isporuke
  • osigurava posvećenost najboljoj antikorupcionoj praksi vaših isporučilaca, podugovarača i agenata
  • demonstrira usaglašenost sa relevantnom zakonskom regulativom, poput Zakona o sprečavanju korupcije

Kontaktirajte nas...