Pravila sertifikacionih šema i regulative

Pravila i propisi šeme

Pravila, propisi, prigovori i žalbe šema

United Registrar of Systems (Holdings) Ltd. - (nadalje URS) pravila sertifikacije i ostali propisi usluga predstavljeni su ispod.

1. Ovi propisi odnose se na sertifikacije od strane člana URS Holdinga.
U svrhu ovih propisa, "URS Holdings" označava svaki brend koji posluje pod URS (Holdings) Ltd. Svi udruženi brendovi i povezane kompanije, kao što su URS Sistemi, URS Ljudi, URS Proizvod, URS Kontrola (Inspekcija), URS Posrednik (Osiguranje).

"Logo" označava logo odobren od strane URS Holdinga.

"Odbor za žalbe" označava odbor URS Holdings Nezavisnog sertifikacionog odbora uspostavljenog za saslušanje žalbi. Komisija zadužena za svaku od žalbi sastoji se od predsednika i najmanje dva člana Nezavisnog sertifikacionog odbora, od kojih niko neće imati bilo kakav neposredni interes u predmetu žalbe.

"Podnosilac zahteva" označava fizičko lice, korporaciju ili pripojeno telo koje se prijavilo, ali još uvek nije dobilo sertifikat o području primene, bilo da se radi o sertifikaciji, kontroli ili ostalim povezanim uslugama.

"Odbor" označava Odbor osnovan od strane upravljačkog tela URS Holdinga.

"Standard ili  Šema" označava standard ili šemu za koju korisnik traži sertifikaciju (npr. ISO 27001) i/ili usluge kontrole ili ostale usluge pružene od strane URS Holdinga.

"Sertifikat" označava sertifikat kojim je u menadžment sistemu sprovedena kontrola, obavljen trening ili ostale usluge koje stvaraju proizvod odobren organizaciji koja je procenjena od strane člana URS Holdinga, u skladu sa propisima.

"Menadžer šeme" označava osobu koja je postavljena za vreme dok je bila u Odboru direktora, uz saglasnost odbora, da bude zadužena za oblast za koju odbor ima odgovornost. Može postojati više menadžera šeme u zavisnosti od šema i/ili pruženih usluga.

"Registrovana organizacija" označava pojedinca, korporaciju ili pripojeno telo za koje je odobren sertifikat od strane člana URS Holdinga.

"Dokumentovani sistem menadžmenta" označava set dokumenata/opisa/protokola. Operativne procedure/Instrukcije za rad ili ostale formalne instrukcije služe za primenu organizacionog sistema koji uspostavlja posebne navike, resurse i aktivnosti neophodne za usklađivanje sa određenim standardom, specifikacijom ili ostalim posebnim zahtevima, i još, ukoliko je pogodno, praksama i aktivnostima koje se odnose na poseban Kod prakse.

"Smernice/Uputstva auditora" označava dokument ustanovljen od strane URS Holdinga, industrije, nabavke i povezanih interesa, sa ili bez učešća člana URS Holdinga koji precizira zahteve Standarda/Šeme u odnosu na određeni sektor industrije.

2.  URS Holdings daje krajnju reč za odobravanje sertifikata, deluje preko menadžera šeme koji, u svrhu procene pod ovim propisima, mogu s vremena na vreme poveriti njegovu/njenu funkciju, jer on/ona mogu imenovati ili ukloniti druge osobe, ukoliko on/ona smatraju to neophodnim, pod uslovima koje izvršni odbor može s vremena na vreme nametnuti.

3. Podnosilac zahteva koji menadžeru sertifikacione šeme pokazuje da je sposoban za usklađivanje sa ovim propisima i da dobro obavlja posao, koji ispunjava obaveze koje menadžer šeme zahteva, treba da, pod propisanim uslovima, ima pravo na sertifikat koji treba, uprkos tome, da ostane u vlasništvu odgovarajućeg člana URS Holdinga. Prvi sertifikati, generalno važe do datuma isteka (za sertifikaciju sistema menadžmenta taj period je najčešće 36 meseci). Ukoliko organizacija ne namerava da obnovi svoje sertifikate, mora da obavesti menadžera šeme u pisanoj formi o svojoj nameri, najmanje dva meseca pre datuma isteka. Pravo organizacije da koristi sertifikat nije prenosivo bez izričite dozvole menadžera šeme u pisanoj formi.

4. Sertifikovana organizacija treba da:

(I) Bude usklađena sa propisima sve vreme
(II) Koristi odgovarajući logo u skladu sa propisanim uslovima za Upotrebu Oznaka i Logotipa – kako je definisano na web sajtu i u skladu sa uslugama i proizvodima koji su predmet sertifikata, a zatim samo sa adrese navedene u sertifikatu ( i aneks, ukoliko je potrebno).
(III) Održava i dokumentuje sistem (ukoliko je moguće) u skladu sa odgovarajućim standardom i da obezbedi kopije svih delova ili delova dokumentovanog sistema ukoliko menadžer šeme zahteva podnošenje toga članu URS Holdinga, u spomenute svrhe.
(IV) Obavesti odgovarajućeg člana URS Holdinga o stvarima koje mogu da utiču na nastavak  sertifikacije u ispunjavanju zahteva standarda korišćenih za sertifikaciju ili sertifikacione propise. Obaveštenje mora biti brzo i u pismenoj formi, kada su izmene sistema značajne (npr. pravne promene, promene vezane za trgovinu, organizacioni status ili vlasništvo; promene ključnih osoba menadžmenta; promene kontakt adrese i lokacije; promene u obimu operacija sprovedenih od strane sertifikovanog/registrovanog sistema menadžmenta i ostale velike promene u sistemu i procesima upravljanja). Kada su u pitanju manje izmene, o njima se obaveštava predstavnik URS Holdinga prilikom sledeće zakazane procene/nadzora.
(V) Prestane sa upotrebom svakog logotipa koji je neprihvatljiv u skladu sa utvrđenim propisima i bilo koji oblik izjave ili upućivanje ovlašćene organizacije da bude sertifikovana, koje bi po mišljenju URS Holdinga moglo dovesti do zablude.
(VI)  Omogući predstavnicima URS Holdinga adekvatan pristup tokom radnog vremena, do prostorija ili lokacija na kojima se obavlja posao koji podleže sertifikaciji, u svrhu ispitivanja materijala, procedura, procesa, metoda ispitivanja, podataka i sistema ili utvrđivanje da je proces okončanja sertifikacije opisan u propisima sproveden, ukoliko je to bilo potrebno.
(VII) Imenuju predstavnika menadžmenta za izbor menadžera šeme i jednog ili dva zamenika koji će biti ovlašćeni da deluju u slučaju odsustva glavnog imenovanog (i zamenu imenovanih ukoliko je potrebno) koji će biti odgovorni za sva pitanja u vezi sa zahtevima sertifikata i koji će, tokom svake posete predstavnika URS Holdinga potpisati izjavu, ukoliko to bude tražio predstavnik, da će o svim promenama koje mogu imati uticaja na uslove pod kojima se sertifikat čuva, uključujući i žalbe korisnika, biti obavešten odgovarajući član URS Holdinga.
(VIII) Nakon prestanka važenja sertifikata (kako god je određeno) odmah prekinuti upotrebu logotipa i celokupnog reklamnog materijala koji sadrži logo ili ima bilo kakvu vezu sa njim Pored toga, bilo koji drugi materijal ili dokumenta u vlasništvu organizacije koja se odnose na sertifikat, biće izbrisana, ukoliko Nezavisni sertifikacioni odbor to zahteva.
(IX)  U slučaju da je proizvod ili usluga namenjena klijentu koji je uključen u sudske postupke koji se odnose na neispravnost pomenutog proizvoda ili usluge koja je pod sertifikacijom/potvrdom izdatom oda strane URS-a, onda korisnik treba da obavesti URS o tome, a URS-u treba da bude omogućeno da se uključi u istragu, uz saradnju sa korisnikom, koja može da uključi posebnu posetu za koju URS ima pravo da naplati naknadu za potrebnu posebnu posetu i izvršavanje bilo kakvih korektivnih mera.
(X) Kao što je navedeno u odredbi VI, korisnik sertifikata mora imati redovan nadzor u cilju održavanja sertifikata, barem jednom godišnje. Ukoliko, međutim, nadzor ne može biti izveden, iz bilo kog razloga, onda će korisniku biti suspendovan sve dok nadzor ne bude organizovan. Ukoliko nadzorna poseta nije dogovorena u razumnom vremenskom roku, sertifikat će biti oduzet.

Imajte na umu da različite šeme imaju različite vremenske okvire u odnosu na period u kojem se suspenzija pokreće i/ili otkazuje.

Ukoliko postoje bilo kakve nedoumice oko vremenskih okvira za „datume pokretanja“ kontaktirajte lokalnu URS kancelariju.

Svaka odluka koja je doneta od strane URS-a dokumentuje se korisniku i svaka odluka smatra se konačnom, , uzimajući u obzir član 11 u nastavku.

5. Određeni članovi URS Holdinga imaju pravo da naplaćuju takse, na nivou koji se određuje s vremena na vreme, uzimajući u obzir troškove koji se administraciju šema: Organizacija treba da plati:
(I) Fiksnu godišnju naknadu i ostale dogovorene naknade za svaki dodeljeni sertifikat (uključujući troškove nadzora, gde je potrebno), koje neće biti vraćene.
(II) Dodatne naknade za procenu, nadzor, ponovno izdavanje ili odobrenje sertifikata koje s vremena na vreme određuje odbor, kako bi bile pravične i odgovarajuće.
(III) Konačna naknada za prestanak važenja sertifikata, određena od strane sertifikacionog odbora ukoliko je zahtevano.
(IV) (a) Ostale dodatne troškove koje je član URS Holdinga imao usled nepoštovanja ovih propisa.
(IV) (b) Iako je politika Grupe da ponudi konkurentske naknade, korisnicima koji otkazuju unapred dogovorene posete bez razumnog obaveštenja (manje od 5 radnih dana), može se naplatiti naknada za otkazivanje, s obzirom da su se putni aranžmani i smeštaj možda već bili rezervisani kako bi se obezbedilo jeftinije putovanje od strane proverivača, kako bi troškovi, a samim tim i naknade bili na realnom nivou. Štaviše, situacija se može pogoršati ukoliko se auditori koji su pod ugovorom koriste za obavljanje zadataka provere. S obzirom na gore navedeno, korisnici će bez sumnje izbegavati takve zahteve, u potpunosti razumeti gore navedenu politiku i voditi računa o tome da svako obaveštenje o otkazivanju treba da bude dato lokalnoj kancelariji, u pisanoj formi.
(V) Putne troškove, ukoliko postoje i ostale aktivnosti vezane za sertifikaciju
(VI) Sve naknade mogu biti plaćene unapred za aktivnosti na koje se odnose npr. naknada za prijavu pre pregleda dokumenata; naknada za procenu pre obavljanja procene; godišnja naknada za nadzor pre vršenja nadzora, osim tamo gde se koristi metod stalnog plaćanja npr. trajni nalog ili ostali sporazumi koji su odobreni od strane odgovarajućeg člana URS Holdinga. Neplaćanje može dovesti do odloženog nadzora ili aktivnosti ponovne sertifikacije koje bi ugrozile sertifikaciju. URS Holdings će poslati podsetnike za plaćanje do trenutka kada neplaćanje sprečava aktivnosti nadzora ili ponovne sertifikacije nakon čega će sertifikat biti suspendovan ili povučen (pogledati 9. ispod).

6. Član URS Holdinga treba da:

(I) Pošalje predstavnika u registrovanu organizaciju u skladu sa dogovorenim programom nadzora ( ili da imenuje proverivača za dokumenta i podatke u označenoj kancelariji URS Holdinga), što će biti saopšteno korisniku (ove posete su uglavnom jednom ili dva puta godišnje) u svrhu provere da li su ispunjene sve obaveze predviđene sertifikacijom. Napomena, za prvi Revizijski nadzor poseta ne sme biti duža od 12 meseci od datuma druge faze provere (OA1).

(II) Obavesti registrovanu organizaciju o svim promenama u uputstvu, standardu ili sertifikacionim pravilima/propisima i da omogući organizaciji dovoljno vremena, po mišljenju Nezavisnog sertifikacionog odbora, da prilagode svoje procese i bitne procedure kako bi se ispunili revidirani zahtevi.

(III) Ne objavljuje bilo kakve informacije registrovane organizacije koje su poverljive, osim informacija koje su dostupne javnosti.

(IV) Obavesti registrovanu organizaciju o žalbama potrošača koje se odnose na usaglašenost sa proizvodima, procesima ili uslugama registrovane organizacije.

7. Ukoliko registrovana organizacija privremeno nije u mogućnosti da ispuni zahteve navedenih propisa, član URS Holdinga će zahtevati da registrovana organizacija prestane sa upotrebom logoa, i/ili da bude registrovana organizacija sa trenutnim dejstvom, sve dok se zahtevi ne ispune opet ili dok se čekaju rezultati svake žalbe u skladu sa propisom 12.

8. U slučaju da ISO/TS 16949 registrovana organizacija više ne obezbeđuje pretplatu ISO/TS 16949, menadžer šeme mora biti obavešten o tome u pisanoj formi u roku od 20 dana, kada će registracija biti povučena (ali ne i ISO 9000). Osim toga, one kompanije koje nadgledane i registrovane u skladu sa ISO 14001 moraju da obaveste odgovarajuće regulaciono telo ili tela (uključujući i odgovarajućeg člana URS Holdinga) o svakom kršenju propisa/zakona koji se odnosi na sertifikovani sistem zaštite životne sredine.

9. Ukoliko registrovana organizacija ne poštuje ove propise, član URS Holdinga može, s obzirom na odredbe propisa 12, ukoliko je moguće da: (I) suspenduje ili povuče sertifikat ili da smanji njegovu sadržinu (II) odbije da obnovi ili odobri sertifikat ili da proširi njegov sadržaj. Takve odluke, i njihova osnova, dostavljaju se pismenim putem registrovanoj organizaciji. Razlozi za suspenziju/povlačenje uključuju: neusaglašenost sa propisima, stalni ili ozbiljni neuspesi da se ispune zahtevi sertifikacije, uključujući zahtev za očuvanjem efektivnosti sertifikovanog sistema menadžmenta; nedopuštanje da se izvrši nadzor ili ponovna sertifikacija koja se sprovodi u određeno vreme; i na zahtev korisnika. Neuspeh u rešavanju pitanja koji vode ka suspenziji ili isticanja tokom revizije/poseta/žalbi, u dogovorenom vremenskom roku (ne duže od 6 meseci), neplaćanje naknada, dovešće do povlačenja ili smanjenja sadržaja sertifikata.

10.URS Holdings može, po svom nahođenju i prema odredbama propisa 12, opozvati ili odbiti da odobri ili obnovi sertifikat ukoliko registrovana organizacija postane predmet zakona o stečaju, sklapa bilo kakve nezakonske sporazume ili dogovore sa svojim kreditorima, uđe u proces likvidacije bilo prinudno ili dobrovoljno (ali isključujući likvidaciju u cilju rekonstrukcije), u slučaju dodeljivanja novog rukovodstva, ili je osuđivana za prekršaj koji može da naruši ugled registrovane organizacije i poverenje u nju kao trgovca. Takve odluke i njihova osnova, dostavljaju se pismenim putem registrovanoj organizaciji.

11. U slučaju registrovane organizacije ili podnosioca zahteva koji želi da uputi žalbu protiv bilo koje odluke menadžera sertifikacione šeme URS Holdinga, Nezavisnog sertifikacionog odbora, u skladu sa propisima, to treba da učini u roku od 21 dana nakon zvaničnog saopštenja o takvoj odluci i obavesti pismenim putem Nezavisni sertifikacioni odbor o nameri za podizanje tužbe protiv njihove odluke.

Sastanak odbora za žalbe sastavljenog u skladu sa propisima, održaće se u roku od 30 dana od prijema obaveštenja, a podnosilac tužbe treba da bude obavešten o vremenu i mestu održavanja sastanka u roku od najmanje 7 dana.

Podnosilac tužbe će biti obavešten o sastavu odbora za žalbe, uz poštovanje svakog kandidata ponaosob i treba da dobije mogućnost uputi primedbu svakom članu odbora. O tim primedbama mora biti obavešten menadžer sertifikacione šeme pismenim putem, a odbor za žalbe će biti ponovo sastavljen, ukoliko se primedba prihvati.

Odluke menadžera sertifikacione šeme ostaju na snazi do održavanja sastanka odbora za žalbe. Na tom sastanku i podnosilac žalbe i menadžeri šeme imaju pravo da budu saslušani u poverenju. Odluku većine odbora za žalbe koju proglašava predsednik je konačna odluka.

12. Ukoliko korisnik želi da podnese tužbu protiv usluge ponuđene od strane bilo kog člana URS Holdinga, on treba pre svega, pismeno da obavesti menadžera sertifikacione šeme u odgovarajućoj kancelariji sedišta URS Holdinga. Kontakt adresa može se pronaći na web sajtu URS Holdinga  www.urs-holdings.com

Sve žalbe treba da budu pažljivo evidentirane i razmotrene, ukoliko je potrebna bilo kakva ispravka, treba obavestiti o tome podnosioca žalbe, u odgovarajućem vremenskom roku. Ukoliko se aktivnost ne smatra dovoljnom, podnosilac žalbe treba da se obrati predstavništvu, ali sa naznakom na Nezavisni sertifikacioni odbor (ICB).

Nakon pregleda izveštaja ICB-a o ovim pitanjima, sve radnje koje se smatraju neophodnim treba da, još jednom, budu saopštene podnosiocu žalbe. Ukoliko gore navedene radnje i dalje nisu zadovoljavajuće, podnosilac žalbe treba da iskaže svoju zabrinutost odgovarajućem članu URS Holdings Akreditacionog tela  (npr. UKAS, SMMT (za ISO/TS 16949), NABCB, itd.). Linkovi ka Akreditacionim telima dostupni su na URS Holdings web sajtu.

13. ICB može s vremena na vreme da izmeni ove propise. Nijedna od tih promena neće uticati na pravo bilo koje registrovane organizacije da koristi logo ili tvrdnju, osim ukoliko ne bude obaveštena pismenim putem o takvim izmenama od strane člana URS Holdinga, koji će obavestiti registrovanu organizaciju o datumu do koga treba da se pridržava izmenjenih propisa, koji ne bi trebalo da bude kraći od šest meseci od dana obaveštenja o izmeni.

14. Navedene informacije treba da budu dostupne za pregled od strane javnosti na odgovarajućoj adresi člana URS Holdinga, koja objavljuje:

I) Listu registrovanih organizacija


II) Suspenziju i povlačenje sertifikata

III) Postupke žalbi

Za proveru da li organizacija poseduje odgovarajući sertifikat, javnost može se pristupiti web sajtu URS Holdinga.

Za proveru organizacije kako bi se utvrdilo da li  poseduje odgovarajući sertifikat FSSC 22000, korisnikovo poslovno ime, adresu, područje i izveštaje biće dostupni javnosti na 22000 web sajtu.

15. Bilo kakvo obaveštenje u skladu sa ovim propisima treba da bude u pisanoj formi i potpisano ili u ime strane koja daje i može služiti za ostavljanje ili slanje prethodno plaćene dostave ili preporučene pošte, u slučaju člana URS Holdinga ili registrovane organizacije na ili sa trenutne adrese (registrovana organizacija, ukoliko je primenljivo).

Bilo koje obaveštenje koje je dostavljeno poštom (osim ako se ne dokaže suprotno) smatraće se da važi 48 sati od trenutka objavljivanja; kako bi se dokazalo takvo važenje, dovoljno je dokazati da je obaveštenje tačno adresirano i da je objavljeno u skladu sa propisima.

16. Kao akreditovani registri, odgovarajuće akreditaciono telo zadržava pravo da sprovede proveru uz svedoke na nad našim auditorima ili inspektorima, stoga morate biti svesni da registrovani korisnik za neke sertifikacione šeme, postoje standardi  kod kojih će auditor ili inspektor biti propraćeni od strane auditora odgovarajućeg akreditacionog tela. Kao registrovani korisnik, u obavezi ste da dozvolite auditorima akreditacionog tela da sprovedu proveru uz svedoka na lokaciji.

Ograničenja odgovornosti

Dok URS Holdings ima pokriće osiguranja kako bi obezbedio odgovornosti, u slučaju neispunjenja pokrivenih usluga, pokriće odgovornosti je u skladu sa uslovima prihvaćenim od strane URS Holdinga (koji pokrivaju bilo koji od URS Holdings brendova, kako je navedeno u okviru usluga koje se nude na web sajtu i ograničeno na navedene usluge i kancelarije na spomenutom web sajtu) korisnika i klijenta.

Dalje prihvatanje ograničenja odgovornosti obuhvaćeno je izjavama na ovom web sajtu, uključujući Odricanje, Pravila i propise, Upotrebu oznaka i Ugovorne uslove.

Naknada za profesionalno osiguranje odštete zavisi od usluge do usluge, URS Holdings ograničava svoju odgovornost na osnovu određenih principa koje poštuju naši kupci i klijenti, u zavisnosti od ugovorene usluge, kao što su:

1. Svaki auditor URS Holdinga ili inspektor, (bilo je da zapošljen za stalno ili samo po ugovoru) prema korisniku, korisnikovim prostorijama, korisnicima URS Holdinga ili dobavljaču  zadržava odgovarajuće osiguranje za pokriće pomenutih URS Holdings revizora, inspektora ili ocenjivača.

2. Ukoliko je korisniku, klijentu ili dobavljaču URS Holdinga neophodan prevoz, a takav prevoz je obavljen od strane auditora ili inspektora URS Holdinga (bilo da su zapošljeni za stalno ili samo po ugovoru), onda odgovarajuće pokriće za osiguranje treba da bude održano od strane korisnika, klijenta, korisnika URS Holdinga ili dobavljača.

3. Kada auditori ili inspektori posete klijenta, korisnika ili dobavljača klijenta kako bi ispunili svoje dužnosti, korisnik mora da obezbedi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (PPE) i odgovarajuću obuku i uputstva pre početka rada. Dalje, korisnik ne sme da dozvoli da auditor ili inspektor upravljaju opremom bez izričitog nadzora i uputstva.

4. Sertifikacija sistema – za nalaze koji moraju biti ispravljeni o standardu koji je pod proverom,  URS Holdings neće biti odgovoran za spomenute korektivne radnje i njihovu primenu. Odluku o tome šta je potrebno za ispravku nalaza donosi isključivo korisnik ili klijent.

5. Sertifikacija osoba – Kao tačka (4), navedena iznad, ali u pojedinim slučajevima, posebno za FLAME šemu, daju se preporuke za ispravljanje nalaza. Korisnik je dužan da pregleda takve preporuke i ukoliko postoji bilo kakva zabrinutost u vezi sa njima, treba da se obrati predstavništvu URS Holdinga pre bilo kakve primene.

6. Proizvod – Kao tačka (5) navedena iznad, ali pored toga mogu biti navedeni posebni zahtevi u ugovoru ili regulatornim zahtevima, neophodni od strane nadležnih organa.

7. Kontrola – Kao tačka (5) navedena iznad, ali pored toga mogu biti navedeni posebni zahtevi unutar ugovora, zajedno sa dodatnim zahtevima za osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Stepen odgovornosti i profesionalno obeštećenje osiguranja zavisi od brenda/usluge koja je pružena. Detalji o stepenu i iznosu pokrića u vezi osiguranja mogu se dobiti kontaktiranjem predstavništva Holdinga – pogledajte kancelarije na ovom web sajtu i odaberite širom sveta.

Korisnik URS Holdinga se podseća da ukoliko je takvo pokriće osiguranja od značaja za pružanje usluga, s obzirom na ograničenja odgovornosti, onda su zahtevi upućeni centrali URS-a dobrodošli da bi se zadovoljili na adekvatan način.

Kontaktirajte nas...